הל"ת - הוראות למתקני תברואה תש"ל 1970

מכון התקנים הישראלי

המפרט הכללי לעבודות בנייה

תקנות הג"א - תקנות התגוננות אזרחית תש"ן 1990

תקנות התכנון והבנייה - התוספת השנייה

המפרט שעליו חתום הדייר מול יזם הפרויקט